کمبود فسفر

فسفر یکی از سه ماده ی غذایی ضروری برای رشد گیاهان است. فسفر به موارد زیر کمک میکند: -افزایش رشد شاخه ها و حجم ریشه ها -نقش اساسی در جذب و تبدیل انرژی خورشید به ترکیبات گیاهی -ترکیب اصلی تشکیل دهنده ی ساختار گیاه نقش عنصر فسفر در گیاه: افزایش محصول تولیدی افزایش مقاومت گیاه […]