آموزش کشاورزی

1-    افزايش سطح فرهنگ عمومي کشاورزان نسبت به عوامل زيان آور گياهي وشيوهاي مدرن کنترل 
2-    افزايش سطح فرهنگ عمومي کشاورزان نسبت به محرک های رشدی
3-    ارائه کارگاه های آموزشی جهت بالا بردن دانش کشاورزی در زمینه های مختلف

کشاورزان می توانند در صورت درخواست برگزاری دوره آموزشی خاص برای استان، منطقه یا .... با آدرس ایمیل info@dr-bio.co تماس گرفته و درخواست خود را مطرح نمایند تا در اولین فرصت نسبت به برگزاری دوره اقدام شود.