خدمات توسعه سوش های صنعتی 

میکروارگانیسم ها به عنوان عوامل اصلی و موثر به کار رفته در کودهای زیستی نقش کلیدی و بسزایی در عملکرد این محصولات ایفا می نمایند. به واقع اثرات مثبت فرآورده های زیستی مرهون حضور میکروارگانیسم های زنده در آنهاست به همین دلیل می بایست در انتخاب نوع سوش میکروبی جهت تولید انواع محصولات ملاحظات خاصی صورت پذیرد. تعیین قدرت بیماریزایی سوش های به کار رفته، ارزیابی پتانسیل آنها در تولید فرآورده های زیستی از جمله طیف وسیعی از آنزیم های هیدرولازی، تولید ترکیبات فعال زیستی از جمله آنتی بیوتیک ها و بررسی اثر ضد میکربی فرآوردهای مترشحه از میکروارگانیسم ها بر ضد عوامل بیماریزای قارچی و باکتریایی، بررسی توانمندی تثبیت نیتروژن، حل کنندگی فسفر، پتاسیم، روی و .....، تولید سیدروفور، ترکیبات محرک رشد و فیتوهورمون ها نظیر اکسین بررسی فیلوژنی سوش های صنعتی، شناسایی مولکولی بر اساس ژن های استاندارد و نهایتا انجام آنالیز تعیین توالی کل ژنوم میکرب ها از جمله خدمات ارزنده ای است که جهت شناسنامه دار نمودن همه سوش های میکربی ضروری است. چنانچه به این مبحث تایپینگ دقیق سوشهای خود علاقه مند هستید یا اینکه تمایل دارید از محتوای کودهای زیستی خریداری شده به طور دقیق مطلع گردد با ما تماس بگیرید.