خدمات شرکت:

1- مشاوره
2- آموزش
3- آنالیز خاک و آب
4- خدمات شناسایی و تعیین هویت میکروارگانیسم ها
5- خدمات توسعه سوش های صنعتی
6- آزمایشات میدانی
7- بررسی عدم بیماری زایی سوش های کودی
8- فروش دانش فنی تولید کود
9- شمارش میکروارگانیسم ها در کود
10- فروش سوش های کودی صنعتی
11- تحقیق و توسعه