محلول برگ پاشی (تغذیه ای)

کود زیستی ازوتوباکتر کروکوکوم ۱۲۰ سی سی