محلول برگ پاشی دو کاره ( تغذیه ای  - قارچ‌کش )

کود زیستی ازوتوباکتر کروکوکوم ۱۲۰ سی سی