مزرعه گندم تیمار شده با کود زیستی نیتروژنه دکتر بایو واقع در پارس آباد مغان

کشت پاییزه گندم در پارس آباد مغان، استان اردبیل

عکس بالا زمینی است که بذر گندم با کود زیستی نیتروژنه دکتر بایو تیمار نشده است.

عکس پایین بذر با کود زیستی نیتروژنه دکتر بایو تیمار شد است.