کشت و صنعت انابد

 

گزارش طرح پایلوت محصولات دکتر بایو در کشت و صنعت انابد
کود زیستی نیتروژنه و سوپر سولفوهومات بر روی گیاه پنب
ه

جهت انجام طرح پایلوت گیاه پنبه در دو مرحله تیمار با کود DrBio.N و سوپرسولفوهومات با حضور کارشناسان واحد تحقیق و توسعه در تابستان 1397 در مزرعه تحقیقاتی کشت و صنعت انابد صورت گرفت. زمانی که گیاهان پنبه در مرحله 8 10 برگی بودند و وجین آنها انجام شده بود، مرحله اول تیمار با کود DrBio.N  با دز 3 لیتر در هکتار و سوپرسولفوهومات با دز 6 لیتر در هکتار در آب آبیاری انجام شد. تیمار دوم پایلوت مصادف با غوزه رفتن گیاهان پنبه با کود DrBio.N با دز 3 لیتر در هکتار انجام شد. پس از رسیدن غوزه ها در آبان ماه نمونه برداری انجام شده و نتایج ثبت و ارزیابی گردید. نتایج اندازه گیری پارامترهای رویشی و زایشی در نمونه برداری تصادفی گیاه پنبه نشان دادند که ارتفاع گیاه 69/18٪، طول ریشه 15/3٪، تعداد غوزه 28/14٪، میانگین وزن کل غوزه در هر بوته 56/52٪ و میانگین وزن تک غوزه 43/31٪ در تیمار نسبت به شاهد افزایش داشته است. همچنین میزان برداشت غوزه (وش پنبه) در تیمار 4170 کیلوگرم در هکتار و در شاهد 3965 کیلوگرم در هکتار بوده است که افزایش 5٪ تیمار نسبت به شاهد را مشاهده نمودیم. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کود DrBio.N و سوپرسولفوهومات مورد استفاده تاثیر معنی داری درخصوصیات مورد اندازه گیری داشته است.

در پایان از کلیه همکاران کشت و صنعت انابد و تمامی کسانی که امکان اجرای این پژوهش را فراهم نمودند، قدردانی و تقدیر می گردد. به امید ایرانی سبز و آباد.

دکتر بایو انتخاب همیشه سبز