کشت و صنعت انابد

در شرکت کشت و صنعت انابد کود زیستی نیتروژنه دکتر بایو و اسید هیومیک (سوپر سولفوهومات) بر روی گیاه پنبه در مرحله هشت برگی و قبل از غوزه رفتن استفاده شده است.