کشت و صنعت شهید بهشتی

دفتر مرکزی شرکت در غرب شهرستان دزفول بوده و بخش های عملیاتی زراعی و دامپروری آن در مناطق بی سی واقع در ۱۳ کیلومتری جنوب شهرستان اندیمشک و دیلم در ۴۵ کیلومتری جنوب شهرستان دزفول و عملیات باغداری در مناطق صفی آباد، سبیلی و گله واقعمی باشند. فعالیتهای زراعی شرکت در زمینه های تولید محصولات استراتژیک و بخصوص تولید بذور اصلاح شده می باشد. در مزرعه ذرت تیار با کود زیستی نیتروژنه دکتر بایو در دو مرحله بذرمال و در مرحله شش برگی در آب آبیاری انجام شد.