کشت و صنعت جماران

اجرای طرح پایلوت کود زیستی نیتروژنه دکتر بایو بر روی گیاه ذرت رقم سینگل گراس 704 در کشت و صنعت جماران واقع در شهر ری 1397