کود زیستی چست؟

کود زیستی نوعی کود آلی طبیعی است که بر پایه فعالیت میکروارگانیسم های مفید و موثر در افزایش رشد گیاه تهیه شده است.

Top
چرا امروزه استفاده از کودهای زیستی توصیه می شوند؟

متاسفانه به دلیل انجام کشاورزی غیر علمی و استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی، امروزه ذخیره آلی خاکهای کشاورزی کاهش یافته است. رشد گیاهان نتیجه میانکنش های مثبتی است که بین ریشه گیاهان و جامعه میکربی اطراف آن در ناحیه ریزوسفر اتفاق می افتد که استفاده از کودهای شیمیایی نه تنها بافت خاک را در ناحیه ریزوسفری از بین برده است بلکه بر جمعیت میکربی و زنده آن نیز تأثیران منفی گذاشته اند. لذا هر روز از مساحت خاکهای قابل کشت دنیا جهت کشاورزی کاسته می شود که این امر به نوبه خود تأمین منابع غذایی سالم را  با مشکل روبرو ساخته است. از سوی دیگر نفوذ مواد شیمیایی حاصل از استفاده از کودهای سنتزی به سفره آبهای زیرزمینی، آبهای قابل شرب را نیز آلوده می سازد که امروز به وفور از وجود نیترات در آبهای شرب به عنوان یکی از علل اصلی بروز سرطان  از آن یاد می شود. به همین جهت  استفاده از کودهای زیستی به عنوان راهکاری منساب جهت احیاء جمعیت زنده خاک و در نهایت تأمین محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک اهمیت دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یک راهکار جهت توسعه کشاورزی پایدار توصیه می شود.

Top
کود زیستی ازته را در مورد کدامیک از محصولات کشاورزی می توان به کار برد؟

این کود برای گیاهانی چون برنج، گندم، نیشکر، پنبه، آفتابگردان، انواع دانه های روغنی، ذرت، خردل، غلاتی نظیر سورگوم، جو، جو دو سر، حبوبات، زردچوبه، چای، قهوه، تنباکو، صیفی جات، تمام انواع درختان میوه، سبزیجات، گیاهان گلخانه ای و تزئینی کاربرد دارد.

Top
آیا استفاده بیش از حد از کودهای زیستی نیز اثرات زیانبار کودهای شمیایی را در پی خواهد داشت؟

کودهای زیستی در واقع عوامل زنده فعال هستند که می بایست به صورت طبیعی در خاک وجود داشته باشند و کشاورزی مبتنی بر استفاده از کودهای شیمیایی باعث شده است که جمعیت آنها به مرور زمان کاهش یابند.  در بهترین شرایط نیز تعداد عوامل میکربی خاک از یک مقدار معین تجاوز نمی کنند زیرا همیشه اصل رقابت در جامعه عوامل میکربی خاک، به عنوان یک نیروی بازدارنده، از رشد بیش از حد یک گروه نسبت به سایر گرو ها جلوگیری می کند. لذا استفاده از کودهای زیستی با توجه به میزان ماده آلی خاک هر منطقه قابل کشت متفاوت می باشد و استفاده بیش از حد توصیه نمی شود.  هر چند در صورت استفاده بیش از حد این کودها، عواقب خطرناکی همانند آنچه که در مورد کودهای شیمیایی به وقوع پیوسته است رخ نخواهد داد زیرا همیشه عامل محدود کننده رشد در محیط وجود دارد.

Top