Dr.Bio-N، راه حل میکربی در خدمت کشاورزی

Dr.Bio-N محصولی ویژه از میکروارگانیسم ازوتوباکتر کروکوکوم است که با استفاده از فناوری تخمیر ساخته می شود. این میکروارگانیسم ضمن مصرف منابع آلی خاک،  غلظت بالایی از ترکیبات مختلف چون آنزیم ها، انواع اسیدهای آلی بویژه آمینواسید ها .....

ادامه مطلب

مزایای کود زیستی Dr.Bio-N

 • بهبود جوانه زنی و ریشه زایی دانه
 • تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاه
 • عدم آلودگی محیط زیست
 • بهبود حاصلخیزی خاک
 • کنترل برخی عوامل بیماریزای خاک
 • افزایش عملکرد محصولات کشاورزی از طریق تولید مواد محرک رشد
 • عملکرد بالا در خاکهای قلیایی
 • غیر سمی برای انسان ها، حیوانات و گیاهان
ادامه مطلب

مزایای کود زیستی Dr.Bio-N

 • بهبود جوانه زنی و ریشه زایی دانه
 • تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاه
 • عدم آلودگی محیط زیست
 • بهبود حاصلخیزی خاک
 • کنترل برخی عوامل بیماریزای خاک
 • افزایش عملکرد محصولات کشاورزی از طریق تولید مواد محرک رشد
 • عملکرد بالا در خاکهای قلیایی
 • غیر سمی برای انسان ها، حیوانات و گیاهان
ادامه مطلب

Dr.Bio-N، رد پای طراوت و سرسبزی

Dr.Bio-N در حجم 120 سی سی مناسب برای کاربردهای خانگی، محصولی بی نظیری است که طراوت و شادابی گیاهان شما را تأمین می کند....
ادامه مطلب

معرفی شرکت و محصولات

     شرکت راهبر زیست فناور البرز                 محصولات شرکت


شرکت تعاونی تولیدی راهبر زیست فناور البرز یک واحد              ♦کود زیستی نیتروژنه دکتر بایو
زیست فناور فعال در استان البرز  به شمار می آید که               ♦اسپری برگ پاشی دو کاره دکتر بایو
فعالیت خود را در سال ۹۳ آغاز نموده است.                        

جـایگزیـن نمـودن عناصـر غذایی مصـرف شـده خـاک با
کودهای شیمیایی برای دستیابی به عملکرد اقتصـادی
مطلـوب نباید به قیمت به خطـر انداختن سـلامت خـاک
محصولات، محیط زیست و اتلاف منابع ارزشمند زیستی
خاک تمـام شـود و در ایـن راستا شـرکت راهبـر زیست
فنـاور البـرز اصـولـی به کشـاورزان و بـاغـداران پیشنهـاد
می­ کند که ضمن تامین عناصـر غـذایی مورد نیـاز گیـاه
بـرای رسیـدن بـه عملکـرد مناسب، سلامـت و امـنـیـت
پـایـدار خـاک به عـنـوان یکـی از اجـزای اصـلـی چـرخـه
حیات به نحو مطلوبی تامین گردد. 

مناسبت ها

خدمات ما

مشاوره

مشاوره

آنالیز خاک و آب

آنالیز خاک و آب

خدمات شناسایی و تعیین هویت میکروارگانیسم ها

خدمات شناسایی و تعیین هویت میکروارگانیسم ها

پروژه های مشترک با نهادها، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

پروژه های مشترک با نهادها، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

طرح های مورد حمایت

طرح های مورد حمایت