دستورالعمل کشت کلزا
دستورالعمل کشت کلزا
در ایران کشت کلزا مورد توجه جدی قرار گرفته است. در حال حاضر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، سطحی معادل 93 هزار هکتار از اراضی زراعی آبی و دیم کشور، به کاشت این محصول اختصاص دارد. در این مقاله سعی شده است از ابتدای روش کشت کلزا تا پایان کشت به زارعین کلزا کار آموزش داده شود.