مشاوره در جهت بررسی خاک و آب و مسائل زیست شناسی

1-    مسئله يابي گياهپزشکي وعلوم مربوطه از طريق مراجعه و بازديد از مزارع ، باغ ها ، انبارها و سيلوهای کشور و مراجعه حضوری کشاورزان 
2-    کنترل آفات و بیماری های گیاهی
3-    تحقيق و پژوهش زيست شناسي و فيزيولوژي عوامل زيان آور محصولات بوم شناسي(Ecology)کشاورزي، زراعي ،باغي،جنگلي، مزرعه،سطوح آزمايشگاهي ، استاني ، منطقه اي و ملي
4-    مشاوره در زمینه روشهاي مديريت تلفيقي (IPM)
5-    تلاش در جهت کاهش منطقي و مصرف بهينه آفت کش ها و کودهای شیمیایي در بخش کشاورزی
6-    مشاوره در جهت بررسی خاک و آب سطح زیر کشت و مدیریت منابع و مصرف
7-    مشاوره درمورد بهره مندی از خدمات دانش بنیان

کشاورزان می توانند در صورت درخواست خدمات مشاوره برای استان، منطقه یا .... با آدرس ایمیل info@dr-bio.co تماس گرفته و درخواست خود را مطرح نمایند تا در اولین فرصت نسبت به حل مشکل آنها اقدام شود.