آنالیز خاک و آب

 

نوع آزمون

موارد اندازه گیری

تجزیه های شیمیایی در نمونه های خاک

اسیدیته خاک-هدایت الکتریکی یا شوری آهک- کربن آلی- فسفر قابل جذب-پتاسیم قابل جذب-بر قابل جذب آنیون ها و کاتیون های محلول خاک عناصر کم مصرف قابل جذب مثل آهن منگنز روی و مس عناصر سنگین مثل کادمیم و سرب ظرفیت تبادل کاتیونی گچ

تجزیه های فیزیکی در نمونه های خاک

بافت خاک ظرفیت مزرعه ضریب نقطه پژمردگی-منحنی رطوبتی خاک جرم مخصوص ظاهری- جرم مخصوص حقیقی درصد رطوبت

تجزیه های شیمیایی در نمونه های آب

اسیدیته آب- هدایت الکتریکی - کربنات - بیکربنات - کلر - سولفات - پتاسیم - سدیم - کلسیم و منیزیم - مواد جامد محلول

تجزیه های شیمیایی در نمونه های گیاه

گیاه شامل انواع نمونه های بذر غده ساقه و برگ می باشد.

ازت-فسفر-پتاسیم- آهن-منگنز-روی-مس-کلسیم منیزیم- بر-ازت نیتراته درصد ماده خشک گیاهیجهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره دفتر فروش: 02634483111 تماس بگیرید. شماره تماس دفتر تحقیق و توسعه: 02692108454