دریافت نمایندگی و عاملیت فروش:

شرکت راهبر زیست فناور البرز به منظور تقویت تیم فروش و شبکه توزیع خود در استانهای مختلف نمایندگی  و عاملیت فعال  می پذیرد. کلیه علاقه مندان به همکاری میتوانند درخواست خود را کتبا به شماره 92108454-026 فاکس یا به صندوق الکترونیکی info@dr-bio.co  ارسال نمایند. 

          شرایط اخذ نمایندگی
1-    معرفی یک فروشگاه یا دفتر به عنوان مرکز فعالیت
2-    ارائه مجوز فعالیت از سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه 
3-    ارائه مدرک عدم سوء پیشینه
4-    نداشتن اقساط معوق و چک های وصول نشده
 
شرایط اخذ عاملیت
1-    معرفی یک فروشگاه یا دفتر به عنوان مرکز فعالیت
2-    ارائه مدرک عدم سوء پیشینه
3-    نداشتن اقساط معوق و چک های وصول نشده