اهداف شرکت

1-    تدوین برنامه تأمین، تولید و توزیع انواع کودهای زیستی، آلی و ارگانیک.
2-    زمینه سازی برای تأمین کود مورد نیاز بخش کشاورزی با هدف جایگزینی تولیدات با محصولات مشابه وارداتی.
3-    ارتقا کیفیت تولیدات به منظور انطباق با استاندارد های ملی و جهانی ذیربط. 
4-    اخذ عضویت ها و گواهینامه های مرتبط با محصول ارگانیگ 
5-    دریافت حمایت های دولت و حمایت کریدور صادرات
6-    اجرای کلیه ی سازوکار مصوب هیات مدیره بخش های فروش، نمایندگی ها، بخش تولید، بخش اداری و تحقیق و توسعه و دیگر بخش ها
7-    مشارکت فعال در گروه های اجتماعی، تخصصی جهت معرفی محصول